Tuesday, November 26, 2013

Instrumental - Gayatri Mantra (Flute,Sitar & Santoor)A Great and Harmonizing Mantra written  in the best Traditions of   Indian Style.

Love it .

I chose to be happy

Recently Ive been thinking about shifting from blogger.com due to some stupid reasons, may be because going from one blog site to another is like changing a place, an apartment, or even a country, kind of running from that place where u have a lot of memories (sometimes not so happy), and trying to hide from all that, and simply seeking a safe place to start a new life. 

Image

There are moments, days, and even years in our lives, when we stop writing, talking or even thinking. When all we need is just a simple quiet, a silence for our hearts. All those smart and philosophical thoughts  from the past become useless, and so contradictory and right at that  moment we start growing up. This process is often very painful, and it can destroy everything we've been believing to, living with, and dreaming of....almost everything. And the question "Why?" is becoming a priority among all other questions. We keep asking this question to our friends, family members, colleagues, and sometimes even to unknown passersby. We  start resemble ourselves those  poor people we used to meet during our life, who couldn't find enough strength in themselves to get over the troubles.

And we promise ourselves that this period will not be too long, and that after some time we will be fine, but as for now the only thing we want is to be far from everything. We identify ourselves with people from our favorite movies, trying to find excuses for the Life for acting with us like that, we keep telling  " well, she had the same situation, but she survived, and so will I, so will I" . It's not a depression or a stress, or something that is related to our physical state, its just a way we choose to live ... to live when the meaning of life and existence are forcefully changed. Remembering ourselves in oldie times, propagandizing our friends to keep fighting for their love and life now seems quite weird ( still somewhere deep inside we still believe in Faith).

But still we know and promise to ourselves that this period will not take too much time, and we  will survive through  the sufferings and pain, and will have a unique reincarnation ...we will do someday, in future...but as for now... I'd better tell I'm staying...


Sunday, October 27, 2013

Молитва

Молю Тебя, мой Всемогущий Боже,
Ты милого всегда побереги
От всяких напастей, от лжи нечистой
От клеветы, хандры, тоски.
Даруй ему Ты крепкого здоровья
Да вернымы людьми его Ты окружи,
Чтобы ему всегда сияло солнце,
Да и с удачей чтоб всегда на ты.

Молю тебя, Господь Всевышний
Любовь мою всегда храни,
Побудь Ты рядом в трудные минуты,
Надежду, Веру возврати.
Чтоб глас Твой  слышен был ему всегда,
От мутных Ты дорог его верни,
Побудь Ты с ним, когда совсем уж трудно,
Молитву для него прочти.

Пусть все слова Твои нас исцелят, омоют
Дадут нам смысл жизни вновь,
И обретя Тебя- Всевышний
Мы наконец найдем Любовь.

Saturday, March 23, 2013

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Embassy of India organized an Evening of Film show...

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Embassy of India organized an Evening of Film show...: By Nelly Manucharyan 11 July, 2011 - 18:30 - 2 1 :30 Nairi Hall, Hotel Ani Plaza, Yerevan, Armenia The Embassy of India in Armenia rec...

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Armenia Celebrates India’s 65th Independence Day

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Armenia Celebrates India’s 65th Independence Day: PRESS RELEASE The Celebration of India’s 65th Independence Day in Armenia took place on August 15, at 10 o’clock in the morning at the In...

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Indian, Armenian Epic poetry

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Indian, Armenian Epic poetry: By Nelly Manucharyan, I was thinking about posting such kind of material which will be interesting for both Armenian and Indian readers. I...

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Embassy of India organized Indian Film Screening i...

INDO-ARMENIAN FRIENDSHIP: Embassy of India organized Indian Film Screening i...: By Nelly Manucharyan 23, 24 and 25 March 2011 Yerevan, Congress Hotel, Klimt Hall The Embassy of India in Armenia recently held the scre...

Sunday, February 17, 2013

Valentine's day cards handmade

One of my friends asked me to help her in preparing Valentine's day cards for her kid ( he had to make and present the special cards to his classmates). I found it very interesting to draw, to cut and to decorate a simple paper into smth valuable and precious .... Here I am posting some of them, the best ones in my view....hope that it can be a good idea if you need to make the cards by yourselves.... :))


Tuesday, January 29, 2013

Առանց վերնագրի


Չկարոտե՜ս ինձ, երբ ես հեռանամ
Իմ երազներում քեզ փնտրելու...

Ու չկանչե՜ս ինձ, երբ հետո նորից մեզանից ոչինչ չի մնալու…
Մոլորված ես գիտեմ, բայց  ես ի՞նչ անեմ
Երբ ճակատագիրս  քեզ հանձնած, մաքառեցի հանուն լոկ պահի
Պահի, որ տևեց գեթ մի պահ, պահի որ տևեց մի ողջ կյանք
Ցավից ոռնացող մի սիրտ, ասա, ո՞նց է հետո ապրելու,
Ու չասված բոլոր խոսքերի այդ աղմուկից քո իրական ձայնը ո՞նց եմ լսելու….
Ապրի՜ր ոնց գիտես, միայն թե ինձ չկանչե՜ս, չփնտրե՜ս, չստե՜ս…

Չկարոտե՜ս ինձ, երբ ես հեռանամ
Լոկ երազներում քեզ փնտրելու...